Pengertian Zakat

Zakat Fitrah

zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Syarat zakat fitrah sebagai berikut : beragama islam, hidup pada saat bulan ramadhan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya isul fitri. Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Zakat Mal

zakat harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Zakat mal meliputi :

Zakat Emas dan Perak

zakat yang dikenakan atas emas atau perak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak. Kadar zakat atas emas ataupun perak sebesar 2,5%. ( HITUNG ZAKAT KITA )

Zakat Uang dan Surat berharga lainnya

zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat uang surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat atas uang dan surat berharga sebesar 2,5%. ( HITUNG ZAKAT KITA )

Zakat Perniagaan

zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. ( HITUNG ZAKAT KITA )

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. ( HITUNG ZAKAT KITA )

Zakat Peternakan

zakat yang dikenakan atas hasil binatang ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. ( HITUNG ZAKAT KITA )

Zakat Pendapatan dan Jasa

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. ( HITUNG ZAKAT KITA )

Zakat Rikaz(Harta temuan)

zakat yang dikenakan atas harta temuan. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. ( HITUNG ZAKAT KITA )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keterangan :
1. Perhitungan Zakat ini didasarkan pada :
PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 52 TAHUN 2014 tentang "SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF".
2. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
3. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12(dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.